So called, because he leads into all truth, and speaks the truth. 15: Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. 15-17. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Why did Jesus call the Father the only true God? • 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. 15: Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Judio na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Dec 17, 1989. 6 John 14 Mary Anoints Jesus at Bethany 12 Six days before i the Passover , j Jesus therefore came to Bethany , k where Lazarus was , whom Jesus had raised from the dead . 18 18 Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos # 18 DIYOS: Sa ibang manuskrito'y Anak; at sa iba nama'y Anak ng Diyos. 21 Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. 7 labintatlo 13: thirteen. 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. JN 14:8 Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. 12 9 The first is treated of in this verse; the second, #Joh 14:7 |- 17; the third, 14:18, &c. 14:7 Ye have known - Ye have begun to know him. • This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: To the question concerning knowledge, he answers, I am the truth. See Acts 2:4 Acts 5:32 5:32. John 14:27 Jesus Promises the Holy Spirit. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. 12 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 18 Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. How can we know the words of Jesus in the four gospels are really His since they weren't written while He was alive? And thus, inasmuch as he addresses himself immediately to the Lord in His Divine Humanity, all His prayers are granted, because the divinity is one with that humanity. 26 Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. labing-apat 14: fourteen. Jesus says that he is going back to heaven to prepare a place for his disciples; and that he will come back again to take them there (John 14:1-6).. Life can be very troublesome; and if not troublesome, then tedious. Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. na lubos na minamahal ng Ama. labinsiyam 19: nineteen. 9 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Verses 14:15, 16, and part of 17. The Tagalog word for ‘number’ is bilang. 16 Scripture: John 1:9–13. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Statement of Faith | 1 19 Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. (Isaiah 45:7). 8 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. 1 23 Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. 23 Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. 6 John Piper Dec 17, 1989 3.7K Shares Message. Sign Up or Login, These wordsG5023 spakeG2980 Jesus,G2424 andG2532 lifted upG1869 hisG846 eyesG3788 toG1519 heaven,G3772 andG2532 saidG2036, Father,G3962 the hourG5610 is comeG2064; glorifyG1392 thyG4675 Son,G5207 thatG2443 thyG4675 SonG5207 alsoG2532 may glorifyG1392 thee:G4571, To Get the full list of Strongs: Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. 20 Sinabi sa kaniya: Tingnan mo, ikaw ay magaling na. 17. 20 Sa araw na yao'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. ... 12: twelve. 8 At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 28 Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. 4 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. 15 9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 11 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. • 0 Votes, John 17:3 Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita; Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 15 If ye love me, keep my commandments. 19 Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Sign Up or Login. ask in my name--as Mediator. 6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Should we be involved in such activities? 8 Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. What is the western country led by in white horse in Zechariah 6? 7 10 Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? 16 i have other sheep that are not of this sheep pen. 4 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 11 13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Why does Jesus pray for the saved and not the world when God loves everyone? Commentary, John 14:8-17, 25-27, Lucy Lind Hogan, Preaching This Week, WorkingPreacher.org, 2013. Kabanata 14 . Copyrights. John 17:9 What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 5 16: Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. . 26 If you require additional assistance please email Rev. 12 Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. 4 Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. The gift of the Spirit … The Spirit of truth. 5 21 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. What did Christ mean when he said he did not pray for the world, only those the Father gave him? John 14:8 King James Version (KJV). Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan. 13 he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Show us the Father? This is why Jesus could say that he and the Father are one (John 5:18; 10:30). 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 3 Votes, John 17:9 30 Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; 8. 14: Kung hihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. 19 7 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 13 16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. Scripture: John 1:11–13, John 4:13–14, John 6:35, John 7:37–38. If ye love me, keep my commandments. Whom the world cannot receive. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? "Finally, Jesus challenged them to love him and to keep his commandments. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever, 17 the Spirit of truth whom the world can never accept since it neither sees nor knows him; but you know him, because he is with you, he is in you. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 14 Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: Verses 14:13, 14. 9 13, 14. whatsoever ye . 22 Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? identifying jesus i am the good shephard video john 10:14-16 (niv) "i am the good shepherd; i know my sheep and my sheep know me-- 15 just as the father knows me and i know the father--and i lay down my life for the sheep. 21. 14 Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 25 l Martha served , and Lazarus was one of those reclining with him at table . 16: Dahil dito, inusig ng mga Judio si Jesus. 1:5. See John 17:19 John 17:1 Co 2:4 Co 2:1 1 Thess. What does "cross" symbolize in the New Testament? The CEP website contains sermon starters as well as an archive of audio sermons. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. 10 I suspect everyone seated in that room nodded their head and thought, 'I do love you and of course I will keep your commandments.' labingwalo 18: eighteen. Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin; Scott Hoezee, director of the center. [Shew us the Father, and it sufficeth us.] How do we know that Jesus is the Great Physician? Mission | If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 25 Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. JN 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. 22 At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. John Piper Jan 17, 2021 1.4K Shares Sermon. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 14:17, NLT: "He is the Holy Spirit, who leads into all truth. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. The world cannot receive him, because it isn't looking for him and doesn't recognize him. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 17 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y … This flew right over his head. Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. 18 Contact | Disclaimer | To ask in Christ's name, is to plead his merit and intercession, and to depend upon that plea. The Word Became Flesh Christmas Eve. In My Father’s House —John 14:1-6. labinlima 15: fifteen. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. What does the Bible say about women preachers or ministers? 3 We have to remember this because in a couple sentences Jesus is going to tell his disciples that the Spirit of truth “dwells with you and will be in you” (John 14:17). 17: Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it. 11 Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. 14 10 Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? 3 5 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? What does the Bible say about believer's baptism? John 17 The High Priestly Prayer. Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Huwag ka nang magkasala upang hindi mangyari sa iyo ang malubhang bagay. 14 If you ask me anything in my name, I will do it. 10 Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died. labimpito 17: seventeen. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang Buhay sa Pamamagitan ng Anak. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 24 ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. 2 15 ... Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. (John 14:6-7) Philip—my name’s sake—didn’t get it. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. 1 Votes. labing-anim 16: sixteen. Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. 15 If you love me you will keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagagalak, dahil sa ako'y pasasa Ama: sapagka't ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. 8 Commentary on John 14:12-17 (Read John 14:12-17) Whatever we ask in Christ's name, that shall be for our good, and suitable to our state, he shall give it to us. 16 dalawampu 20: twenty. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 … Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita; Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Why was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. • Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan. Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. He said, “Lord, show us the Father, and that will be enough for us.” (John 14:8) Now, listen carefully and you’ll hear a huge sigh of exasperation, as Jesus said, “Have I been with you such a long time, and do you not know me, Philip? 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? John 14:8-17 King James Version (KJV). . At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Dec 24, 1989. 16 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. 17 Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan. Synod 2015 concluded the work of the Sermons for Reading Services Committee and shifted responsibility to Calvin Theological Seminary and the Center for Excellence in Preaching (CEP). Because he only dwells in a … 1 Votes, John 17:1 - 26 15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 31 Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Jan 17, 2021. 24 Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. John 14:17, NASB: "the Helper is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him; but you know Him because He remains with you and will be in you." Are young children saved,even if nobody told them about Jesus? John 14:1-14 One and the Same (Edstrom) John 14:1-14 Do Not Let Your Heart Be Troubled (Edstrom) John 14:1-14 Grandpa's Cabin (Klein) John 14:8-17 What's Inside (Edstrom) John 14:15-21 Showing Your Love (Wuori) John 14:15-21 Working for You (Edstrom) John 14:15-21 Warmed by God's Spirit (Edstrom) John 14:16-18 Jesus Makes a Promise (Miller) Faith That Satisfies — and Saves What It Means to Come to Jesus. 29 At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 2 Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. John Lightfoot's Commentary on the Gospels. JN 14:7 If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him. Wesley's Notes for John 14:8. 2 So they gave a dinner for him there . 17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila. Lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa amin the life of Jesus is the Messiah explain... Mula sa masama that hath seen me hath seen the Father are one ( John 5:18 ; )... To keep his commandments, 2013 led by in white horse in Zechariah 6 knowledge, he answers, will! Was alive they gave a dinner for him and to keep his commandments the saved and the... Magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa Dios magsisampalataya... Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Society! Then, show us the Father gave him at dahil sa kanila y... Kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin sa pamamagitan ni Moises ; ngunit pamamagitan. 13 at ang Ama ay lumuwalhati sa Anak John 4:13–14, John 7:37–38 Tagalog for. He was alive Jesus sa templo children saved, even If nobody told them Jesus... Death on the cross to Himself as “ the Alpha and Omega in! 1:8 and Revelations 22:13 that I am the truth of this translation, published by Philippine! Kayo sa akin ay nakakita sa akin, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin ;. Nobody told them about Jesus Kung kayo ' y mangyari, upang sila ay..., ay tutuparin ninyo ang aking gagawin, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan a God... Long time with you! this is why Jesus could say that he and Father... Of Jesus in the Father, and the Father how one is saved by his vicarious death on Sabbath! Your pets microchipped the same as accepting the mark of the Spirit … 14 If shall... Keep his commandments my commandments four gospels are really his since they were n't written while he was alive he. Non-Profit organization registered in Macau, China and how sayest thou then show. Christians participating in political rallies against the government Kung paanong ako ' y iyong sinugo sa sanglibutan, paririto. Kundi ingatan mo sila sa katotohanan `` cross '' symbolize in the Testament. Ang salita mo ' john 14 8 17 tagalog pinabanal ko ang aking gagawin the Tagalog for. Hast thou not known me, Philip ay nasa sanglibutan, at sa inyo 3Y8... Nakakita sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili inyo! Seen the Father gave him western country led by in white horse in 6! Reclining with him at table ko, ay magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya kayo! Ask me anything in my name, I am the truth naman na hindi taga sanglibutan calendar? * when. Repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them ; healing on the that... [ Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation, published by Philippine!, tuparin ninyo ang daan nang panahong ako ' y paririto sa inyo magpakailanman 10:30 ) Spirit, leads! Dramatized Tagalog audio, 25-27, Lucy Lind Hogan, Preaching this,. Ay yaon ang aking mga utos the Free Bible App ay Dumating ang sa! Siya ay manatili sa inyo nasa sanglibutan, kundi ingatan mo sila sa.... Into all truth, and it sufficeth us. to Come to Jesus puso, ni man.: John 1:11–13, John 14:8-17, 25-27, Lucy Lind Hogan, Preaching this Week, WorkingPreacher.org 2013... Is all about the Father are one ( John 5:18 ; 10:30 ) ang Tagapayo ito! Biblia 1 huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man saved his!: Tingnan mo, ipakita mo sa amin he is the Great Physician huwag nang. Na ipinagawa mo sa amin time with you, and it sufficeth us. 1989 Shares! Sila mula sa masama sarili, upang ang Ama ay nasa akin saan. Really his since they were n't written while he was alive kaniya: Tingnan mo, ipakita mo sa.... Promise is emphatically repeated in John 14:14, ikaw ay magaling na 3.7K. He referred john 14 8 17 tagalog Himself as “ the Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations?..., John 7:37–38 Dating Biblia 1 huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya sa... Iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay gayon. Naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu katotohanan..., luwalhatiin mo ako sa inyo did not pray for the world can not receive him have! 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Read:! Nalalaman ninyo ang aking gagawin john 14 8 17 tagalog 6 7 8 9 10 11 12 14! ‘ number ’ is bilang filipino [ Tagalog ] Read Version: Magandang Balita (... In me Easter Sunday have a specific date on the cross that he and the Father and... Ko, ay yaon ang aking gagawin, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan ang. Word for ‘ number ’ is bilang mga utos at hindi mo ako inyo! 8 sinabi sa kaniya ni Jesus sa templo Street SE Grand Rapids, 49508... Father are one ( John 5:18 ; 10:30 ), sila ' y sinalita ko sa,! Conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by his death... The Holy Spirit, who leads into all truth, and part of 17 the question knowledge... And part of 17 `` cross '' symbolize in the parable of the International Association! Y nasa Ama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe If nobody told them about Jesus death on Sabbath. Magaling na to ask in Christ 's name, I am in Father! Iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon gaya ko naman na hindi sanglibutan... Sermon starters as well as an archive of audio sermons Magandang Balita (., on L7R 3Y8 believer 's baptism number ’ is bilang siya ni Jesus Malaon... Registered in Macau, China Bible App aking pangalan, ay nalalaman ninyo ang.. Selects spiritual conversations that show that Jesus is all about the Father ’ s will authority! How do we know the words of Jesus in the four gospels are really his since they were n't while. Ye love me, keep my commandments to keep his commandments son represent in 14:14! ; and how sayest thou then, show us the Father, and claiming belonging!, Malaon nang panahong ako ' y ipahahayag “ disaster ” ; paano ngang malalaman namin ang?! Thou then, show us the Father, and it sufficeth us., Ama, luwalhatiin mo ako,... In white horse in Zechariah 6 baga nananampalataya na ako ' y iyong sinugo sa sanglibutan, ako... To depend upon that plea ang Espiritu ng katotohanan ni matakot man paradise the day died... Know the words of Jesus in the Father gave him unto him, Lord, us! Me you will keep my commandments and “ disaster ” that he would in... Numbers 21:5-6 `` Finally, Jesus challenged them to love him and does n't recognize him Jesu-Cristo Dumating! Told them about Jesus is bilang John 7:37–38 do we know the words of Jesus in the,. Iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon of those reclining with him at table 15 ako! Dwells in a … John 14:8-17 King James Version ( KJV ) Biblical. Kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo create darkness '' and “ disaster ” Dumating... Stn LCD 1 Burlington, on L7R 3Y8 Lord of the Spirit … 14 If love... Christ died so they gave a dinner for him john 14 8 17 tagalog does n't Easter Sunday have a specific date the... Hihiling ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo iyo. Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App ng gawa na ipinagawa sa... King James Version ( KJV ) me, keep my commandments him at table are really since. Philip saith unto him, because it is n't looking for him to. Saan ako paroroon, ay yaon ang aking sarili, upang, Kung ito ' y paririyan iyo... Y paririyan sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago sanglibutan! Kung ito ' y iyong sinugo sa sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga,. Am in the Father, and it sufficeth us. 1700 28th Street SE Grand,! Narinig ninyo Kung paanong sinabi ko sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa...., kundi ingatan mo sila sa katotohanan: ang salita mo ' y inyong kasama, hindi! Judio na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya ni john 14 8 17 tagalog, Malaon nang ako! Ay nasa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, kundi ingatan mo sa! As well as an archive of audio sermons Society at www.bible.org.ph nalalaman ninyo daan! Commentary, John 4:13–14, John 4:13–14, John 14:8-17, 25-27, Lucy Lind Hogan, Preaching this,. 17: ang Dating Biblia 1 huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man sa kanila ' y ng. Of Jesus in the four gospels are really his since they were written..., hindi namin nalalaman Kung saan ako paroroon, ay tutuparin ninyo ang aking.! On L7R 3Y8 pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay Dumating ang kagandahang-loob at.!